Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Q-Life Production Kft. tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez az oldal azt foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjthetünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Ön adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Az Q-Life Production Kft. (továbbiakban „Q-Life”; székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/A 3.em..) mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – EU 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

A honlapjainkra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az ilyen anonim adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a honlapokat megfelelően, biztonságosan és zökkenőmentesen működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen az egyes honlapokon látogatási adatok nyomon követése, és az egyes honlapok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az anonim adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az Q-Life jogos érdeke.

 

Tájékoztatom, hogy a jelen pont szerinti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk, azokat csupán 30 napig tároljuk, mely 30 napos időtartam elteltét követően automatikusan törlődnek.

 

 1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat terjedelme és elfogadása

Az Q-Life által üzemeltetett webhelyek használatával, illetve személyes adatainak Q-Life számára történő rendelkezésre bocsátásával Ön elfogadja, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban „Nyilatkozat”) foglalt módon a Q-Life összegyűjtse és felhasználja.

Ha személyes adatainak jelen Nyilatkozatban foglalt módon történő összegyűjtésébe és felhasználásába Ön nem egyezik bele, kérjük, ne használja a Q-Life weboldalát, ill. a kapcsolat-felvételi és egyéb űrlapokat.


 1. Fogalmak

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek közt, de nem kizárólag a következő adatvédelmi szakkifejezéseket használjuk.

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől);

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

adattovábbítás: adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele;

 

 1. Személyes adatok összegyűjtésére, felhasználására és továbbítására vonatkozó irányelveink

A Q-Life személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

A Q-Life:

 • időben és az előírt módon tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról.
 • kizárólag az érintett beleegyezésével gyűjt, kezel, használ fel vagy továbbít személyes adatokat. A megkövetelt hozzájárulás jellege függ az adott információ érzékenységétől, a vonatkozó jogi előírásoktól, a felhasználás céljától és időtartamától, harmadik felektől és technológiáktól. A hozzájárulás a fentiek függvényében lehet kifejezett vagy hallgatólagos.
 • kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • adatkezelési és – feldolgozási gyakorlata mindig azt a célt szolgálja, amelynek érdekében a személyes adatok eredetileg össze lettek gyűjtve és amelybe az érintett a begyűjtést megelőzően beleegyezett vagy azt követően beleegyezését arra kiterjesztette.
 • az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • promóciós célokra kizárólag az Ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.
 • az Q-Life, mint adatkezelő kizárja a felelősségét azokban az esetekben (így  a hírlevélre történő feliratkozás, valamint a webshopban vásárlás során) amikor a felhasználó mások adataival visszaél vagy nem pontosan adja meg saját adatait.

 

 1. a Q-Life által a weboldalon gyűjtött adatok és azok felhasználása


4.1. Az Ön készüléke által automatikusan küldött információk.

Weboldalainkon automatikusan összegyűjtjük az Ön által használt technológiára vonatkozó információkat, hogy azt statisztikai céllal, illetve az online szolgáltatások fejlesztése és javítása érdekében felhasználhassuk. Ilyen adatok többek közt az Ön által használt böngésző típusa (pl. Internet Explorer vagy Chrome), az operációs rendszer (pl. Windows 7 vagy 10). Ezen adatok küldése az Ön rendszerbeállításaitól függenek. Ha ellenőrizni vagy le szeretné tiltani ezek küldését, kérjük, tájékozódjon böngészőjének dokumentációjában.

Ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Azért gyűjtjük őket, hogy megismerhessük a látogatóink által használt technológiákat, és online fejlesztéseink irányát ahhoz igazíthassuk.

 

4.2. Az Ön készülékén elhelyezett adatcsomagok (cookie / süti)

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az apró adatcsomagokat, ún. cookie-kat vagy sütiket helyez el a számítógépén hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket webszerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-ban tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek, de azok nem tartalmaznak vírusokat, nem okoznak kárt. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

Ezek az információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. Ön bármikor beállíthatja böngészőjében, hogy milyen típusú cookie-kat kíván fogadni

A cookie-k révén közvetlenül nem azonosítjuk Önt, azok alkalmazásának célja a Q-Life honlap optimalizálása, felhasználóbarát működésének biztosítása, a Felhasználók igényei szerinti ajánlatok küldése, statisztikák készítése.

Fentiek alapján a cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja alapján használjuk a Q-Life honlapon.

 

A következő cookie-kat kezeljük:

 1. Harmadik féltől származó Cookie-k: 
 2. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.
 3. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.
 4. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.
 5. Registration cookie – Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.
 6. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat. 

Részletes információkat a „Cookie tájékoztató” menüpontban talál.

 

4.3. Az Ön okoskészülékén gyűjtött információk

a Q-Life kizárólag statisztikai célból és anonim módon tárolja az alkalmazás letöltését követően az alábbi műszaki adatokat: telefon típusa és operációs rendszer típusa.

a Q-Life applikáció letöltése után a felhasználónak generálódik egy egyedi azonosító. A felhasználó által felküldött szavazatok, üzenetek, stb. mellé mindig hozzárendelődik ez az egyedi azonosítója. Fontos kiemelni, hogy az azonosítóhoz semmiféle személyes adat nem rendelődig hozzá, így a felhasználó személyazonossága nem hozható összefüggésbe a tárolt adatokkal. Az applikáció esetleges törlésénél és újbóli letöltésénél egy új egyedi azonosító generálódik. Az új azonosító nem hozható összefüggésbe a korábbi azonosítóval.

Amennyiben a felhasználó a Q-Life applikációban található Predict & Win játékban minden kérdésre helyesen válaszol, lehetősége nyílik egy e-mail cím megadására, melyen keresztül a klub munkatársai felvehetik vele a kapcsolatot. A megadott e-mail címhez nem rendelődik hozzá a felhasználó egyedi azonosítója, így a személyes adat és a felhasználó viselkedése között nem létesíthető kapcsolat. Az itt megadott e-mail címeket a klub kizárólag a Predict & Win játékhoz kapcsolódó kommunikációra használja fel.

 

4.4. Az Ön által önként rendelkezésünkre bocsátott információk

 

a Q-Life gyűjti azokat az információkat, amelyeket weboldalunk használata közben önként és tudatosan bocsát rendelkezésünkre, amikor például feliratkozik hírlevelünkre, felveszi velünk a kapcsolatot egy űrlapon keresztül, regisztrál egy bizonyos funkció használatához vagy fájl letöltéséhez. Ilyen esetekben személyes adatok megadására lehet szükség. a Q-Life kizárólag olyan céllal használja fel személyes adatait, amelyhez Ön előzetesen hozzájárulását adta.

Az adatok felhasználása a következő célokra terjedhet ki:

 • Termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése
 • Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése
 • Statisztikai adatelemzés
 • Piackutatás
 • Üzleti tervezés
 • Csalás megelőzése
 • Személyre szabott funkciók használata

Személyes adatainak felhasználásáról azok begyűjtése során külön tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a Felhasználó a Q-Life honlapját megtekinti, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Az anonim adatgyűjtés során csupán az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük: internet-szolgáltatójának neve, IP-címe, annak a honlapnak a neve, ahonnan Ön meglátogatta honlapunkat, valamint azon honlapok nevei, amelyekre a mi honlapunk valamelyikéről ellátogat.

 

Honlapunkat tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek (hírlevél, webshop). 

 

Amikor tehát honlapunkra látogat, azt használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Q-Life-on belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor megfelelő technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk az adatvédelmi előírások betartását. 

 

 1. Személyes adatok megosztása

 

a Q-Life az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja személyes adatait harmadik fél számára és azokba nem biztosít betekintést direkt marketing célokra. A következő körülmények között azonban megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel:

 • a Q-Life cégcsoport tagvállalataival, jogszerű üzleti célokra, az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosításához.
 • Szolgáltatókkal, akiket a Q-Life, mint alvállalkozót bíz meg, hogy az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosítását segítse. Ilyen esetekben a szolgáltató az előzetes hozzájárulásban megfogalmazott céllal megismerheti az Ön személyes adatait és a Q-Life írásos megállapodás formájában követeli meg, hogy az adott szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartsa,
 • adatainak biztonságáról gondoskodjon és az azokhoz való hozzáférést az adott cél teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékűre korlátozza.

A személyes adatok megosztása harmadik féllel lehetséges továbbá a következő, speciális esetekben: ha Ön ezt kifejezetten kéri; ha jogszabály kötelez bennünket rá; hatósági eljárás során a hatóság utasítására; vállalatunk tulajdonosi viszonyainak megváltozásának következtében; egyéb, kényszerítő erejű körülmény esetén.

 

 1. Személyes adatok megőrzése

a Q-Life a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból. Amennyiben le kíván iratkozni a Q-Life Hírlevélről, kérjük az 12. pontban foglaltak szerint szíveskedjen eljárni.

 1. Személyes adatok módosítása és törlése

Személyes adatait ellenőrizheti, töröltetheti vagy módosíthatja telefonos úton vagy a következő címre küldött levéllel:

 

Q-Life Production Kft.

1338 Budapest

Váci út 168/A 3.em..

+36-70/3808440

info@getqlife.com

 1. Gyermekek személyes adatai

 

a Q-Life tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 16 éven aluli gyermekektől, illetve adatokat velük kapcsolatban. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli gyermekek személyes adatai kerültek birtokunkba, igyekszünk azokat minél előbb eltávolítani rendszereinkből. a Q-Life ugyanakkor begyűjtheti 16 éven aluliak személyes adatait szüleiktől vagy törvényes képviselőiktől azok kifejezett beleegyezésével.

Amennyiben tudomására jut, hogy gyermeke személyes adatokat bocsátott a Q-Life rendelkezésére, azokat töröltetheti telefonos úton vagy a következő címre küldött levéllel:

Q-Life Production Kft.

1338 Budapest

Váci út 168/A 3.em..

+36-70/3808440

info@getqlife.com

 

 1. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás

Az adatfeldolgozást minden esetben informatikai rendszerekkel végezzük. Ezen informatikai rendszerek tárolják az adatokat és védik azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, publikálás, megsemmisítés vagy véletlen sérülés, megsemmisülés ellen.

Informatikai rendszereinket számos esetben külső szolgáltatók, mint adatfeldolgozók üzemeltetik. a Q-Life ilyen esetekben írásos megállapodás formájában követeli meg a szolgáltatótól, hogy rendszereit megfelelő jogi és technológiai védelemmel lássa el a fenti események elkerülése érdekében.

 

Q-Life Production Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

 1. Kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos tájékoztatás

 

a Q-Life magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását. Kommunikációnkra feliratkozni, ahhoz hozzájárulni a következőképp tud:

 • Elektronikus úton, weboldalunk feliratkozás funkciójának használatával;
 • Elektronikus úton, offline mobil eszköz használatával (pl. rendezvényen);
 • Elektronikus úton, engedélykérő email-en keresztül (pl. miután névjegykártyát ad át nekünk);
 • Papír alapon.

A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (pl. név és email cím) a Q-Life kezelje és a meghatározott célra felhasználja.

A kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos adatkezelés célja, hogy tájékoztassuk feliratkozóinkat szolgáltatásainkról, újdonságainkról, oktatási anyagainkról és releváns ajánlatokat küldhessünk nekik.

a Q-Life email kommunikációjáról bármikor leiratkozhat az email-ek láblécében található „Leiratkozás” linkre kattintva, telefonos úton, vagy postai levél útján. A leiratkozást követő 5 munkanapon belül tiltólistára helyezzük kapcsolattartási adatait, így azokra addig nem érkezik újabb kommunikáció, amíg Ön önként vissza nem iratkozik.

 

 1. Q-Life hírlevél

 

a Q-Life honlapon lehetősége van a Q-Life hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára a Q-Life ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet – elsősorban e-mail útján – újdonságairól rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére. 

 

12.1. Kezelt adatok köre

a Q-Life hírlevélre történő feliratkozás esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, a Q-Life hírlevélre történő feliratkozás során a következő adatok megadása szükséges:

 1. teljes név (vezetéknév és keresztnév),
 2. e-mail cím.

 

12.2. Adatkezelés jogalapja és célja

a Q-Life hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezett hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül, heti rendszerességgel tájékoztatást, hirdetést, híreket, ajánlatokat, reklámot küldjünk az Ön részére. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. 

 

A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a hírlevélre feliratkozott személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a feliratkozott felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, reklámcélú küldemény, ajánlat, hirdetési anyag, hírlevél, sporthírek és sporteredmények küldése.

 

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. 

 

12.3. Tiltakozáshoz való jog

A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a Q-Life hírlevélről ingyenesen leiratkozhat, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban Q-Life hírlevelet nem küldünk az Ön számára. 

A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van hírlevél alján található linkre kattintva online, vagy postai úton a 1138 Budapest, Váci út 168/A 3.em.. központi címre küldött levélben.

Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet Q-Life hírlevél, reklámanyag kiküldésére, mely technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatai törlésre kerülnek. Szíves megértését előre is köszönjük.

 

12.4. Adatbiztonság biztosítása

a Q-Life hírlevélre történő feliratkozást (teljes név és e-mail cím megadását) követően a megadott e-mail címére egy megerősítő linket küldünk. Az Ön által megadott e-mail címet kizárólag a megerősítő linkre kattintást követően vesszük fel a hírlevél küldési listánkra. Ezzel az úgynevezett double opt-in eljárással biztosítjuk, hogy más személy az Ön e-mail címével ne tudjon a Q-Life hírlevélre feliratkozni, továbbá, hogy hibás és/vagy téves e-mail cím ne kerülhessen megadásra.

 

12.5. Adattovábbítás 

Az Ön által megadott személyes adatok külföldre nem kerülnek továbbításra. Az Ön által a Q-Life hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatokhoz csak a Q-Life és kapcsolt vállalkozásainak erre feljogosított munkavállalói és megbízottjai, továbbá az adatfeldolgozást végző tárhely-szolgáltató (lásd.6. pont) férhetnek hozzá.

 

 

 1. Q-Life webshop

 

a Q-Life Webshop a https://getqlife.com oldalról érhető el. Ön a Q-Life Webshopról terméket a Q-Life honlapra történő regisztráció, bejelentkezés nélkül tud rendelni. a Q-Life Webshopból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra a Q-Life Webshopra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 1. és 2. szabályzatok vonatkoznak, mely elérhető a Webshop honlapján.

 

13.1. Kezelt adatok köre

a Q-Life Webshopból történő termékrendelés esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, a Q-Life Webshopból történő termékrendeléshez és –átvételhez vagy kiszállításhoz a következő adatok megadása szükséges:

 1. teljes név (vezetéknév és keresztnév),
 2. e-mail cím,
 3. telefonszám,
 4. lakcím (város, irányítószám, utca és házszám).
 5. szállítási cím

 

13.2. Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja a Q-Life Webshopból történő termék(ek), szolgáltatás(ok) megrendelése, megvásárlása, megigénylése. A Felhasználó termék megrendelésével és személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a termék megrendelése, megvásárlása és annak az Önhöz történő eljuttatás céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a szolgáltatás hatékony nyújtására figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjai. 

 

A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a megrendelést leadó személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a megrendelést leadók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, a termékek gyártoktól való megrendelése és a termék megrendelők részére történő átadása, kiszállítása, megküldése.

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. 

 

13.3. Tiltakozáshoz való jog

A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük.

A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van elektronikus úton a info@getqlife.com e-mail címre, vagy az Elérhetőségeink menüpont alatt található e-mail címre küldött e-mailben, vagy postai úton a 1138. Budapest Váci út 168/A 3.em. központi címre küldött levélben.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet a termék megküldésére, mely technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatai törlésre kerülnek. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szíves megértését előre is köszönjük.

 

13.4. Adatbiztonság biztosítása

a Q-Life Webshopból történő termékrendelést követően a megadott e-mail címére egy megerősítő, visszaigazoló linket küldünk. Az Ön által megrendelt terméket kizárólag a megerősítő, visszaigazoló linkre kattintást követően tekintjük megrendeltnek az Ön részéről. Ezzel az úgynevezett double opt-in eljárással biztosítjuk, hogy más személy az Ön e-mail címével, személyes adataival ne tudjon a Q-Life Webshopból terméket rendelni, vásárolni, továbbá, hogy hibás és/vagy téves e-mail cím, személyes adat ne kerülhessen megadásra.

 

Adattovábbítás 

Az Ön által megadott személyes adatok harmadik személyek abban az esetben kerülnek továbbításra, amennyiben Ön a Q-Life Webshopból megrendelt terméket nem személyesen kívánja átvenni, hanem a futár útján történő átvétel lehetőségét választja. Ezen futár általi átvételi lehetőség választásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az által megadott személyes adatokat a futárszolgálat (Magyar Posta Logisztika vagy Complexpress), illetve külföldön történő rendelés esetén a postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) részére átadja. 

Az Ön által a Q-Life Webshopból történő termékrendelés során megadott személyes adatokhoz egyebekben csak a Q-Life és kapcsolt vállalkozásainak erre feljogosított munkavállalói és megbízottjai, továbbá az adatfeldolgozást végző tárhely-szolgáltató (lásd.9. pont) férhetnek hozzá.

 

 1. Ön, mint Felhasználó (érintett) jogai

 

Önt, Felhasználóként (érintettként) az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. a) Tájékoztatáshoz való jog 

Általunk tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,

– érintett személyes adatok kategóriái,

– azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

– személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

– Ön azon joga, hogy kérheti, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

– felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,

– az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,

– a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. b) Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

 1. c) Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

– Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,

– személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,

– személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutat linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. d) Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizhessük az Ön személyes adatainak pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

– az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Ön által kért korlátozás feloldásra kerül, erről Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

 1. e) Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

– az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. f) Tiltakozáshoz való jog

 

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.

A tiltakozási joggal kapcsolatban, kérjük olvassa el az 1.2.1., illetve 1.2.2. pontokban foglaltakat.

Amennyiben Ön a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A jogok érvényesítése

 

Amennyiben Ön a fenti jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, az Adatkezelő által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, általunk kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni, vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, kérjük, hogy erre vonatkozó kérelmét szíveskedjen részünkre az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a 1138 Budapest, Váci út 168/A 3.em. központi címre elküldeni. 

 

Az Ön által kért információt írásban (postai levélben, vagy elektronikus úton), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül adjuk meg az Ön részére. Tájékoztatom, hogy szükséges esetén – figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a késedelem okainak megjelölésével az Ön kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatjuk Önt.

 

Amennyiben Ön kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást elsősorban elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha Ön másként kéri, vagy ha a kért információk terjedelmére tekintettel ez lehetetlen. Amennyiben Ön kéri, a tájékoztatás szóban is megadható Önnek, feltéve, hogy Ön a személyazonosságát megfelelően bizonyította.

 

Tájékoztatom, hogy a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk, azonban amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

– ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.

 

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétség merül fel, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez további információkat kérhetünk.

 

Jogorvoslat

Amennyiben úgy érzi, hogy a Q-Life vagy annak valamely dolgozója megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elektronikus úton az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre küldött  e-mail útján vagy a 1138 Budapest, Váci út 168/A 3.em. központi címre küldött postai levél útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a Q-Life eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy a Q-Life nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön által kértek szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

telefon: 06 -1- 391-1400

telefax: 06-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu 

 

 1. Jelen nyilatkozat változásai

Az Q-Life fenntartja a jogot, hogy jelen „Nyilatkozatot” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Close Menu

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

×
×

Cart